Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Gedragscode
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) van Paul Lahrmann (hierna “Verkoper” genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die door een consument of ondernemer (hierna “Klant” genoemd) met de Verkoper worden gesloten met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online shop worden voorgesteld. De opname van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2De klant kan het aanbod doen via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online-bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4Als de klant kiest voor een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd), met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – met inachtneming van de Betalingsvoorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgerond.

2.5Indien de betalingsmethode “Amazon Payments” wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: “Amazon”), onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant “Amazon Payments” als betalingsmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant verzonden nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper maakt de tekst van het contract niet verder toegankelijk. Indien de klant vóór de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de overeenkomstige inloggegevens op te geven.

2.7Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper bindend te plaatsen, kan de klant eventuele invoerfouten identificeren door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.9De orderverwerking en het contact verlopen in de regel via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afwikkeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper voor de afhandeling van de bestelling worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1De consument heeft over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen. Belasting over de toegevoegde waarde wordt niet vermeld, aangezien de verkoper een kleine ondernemer in de zin van de UStG is. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in afzonderlijke gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3De betalingsmogelijkheid(en) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5Indien de betalingsmethode “SOFORT” wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via “SOFORT” te kunnen betalen, moet de klant over een voor deelname aan “SOFORT” geactiveerde online-bankrekening beschikken, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan “SOFORT” bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door “SOFORT” uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode “SOFORT” is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.6Indien de betalingsmethode met automatische incasso via Stripe wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: “Stripe”). In dit geval zal Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na afgifte van een SEPA Automatische Incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn van vooraankondiging namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking maakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de SEPA-domiciliëringsmethode een kredietcontrole uit te voeren en bij een negatieve kredietcontrole deze betalingsmethode te weigeren.

4.7Indien voor de betaalmethode creditcard via Stripe wordt gekozen, is het factuurbedrag direct bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: “Stripe”). Stripe behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingsmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1De levering van goederen gebeurt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres bepalend.

5.2Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper daardoor moet maken. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending als de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de kosten van terugzending van de goederen de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.3In geval van zelfafhaling informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door de klant bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant in overleg met de verkoper de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de Verkoper vooruit presteert, blijft hij eigenaar van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien het gekochte gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2In afwijking hiervan geldt voor gebruikte goederen het volgende: Claims voor gebreken zijn uitgesloten indien het gebrek pas na het verstrijken van één jaar na levering van de goederen optreedt. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden geclaimd. De verkorting van de aansprakelijkheidstermijn tot één jaar geldt echter niet

 • voor zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
 • op vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de klant, alsmede
 • indien de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen.

7.3Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Voldoet de klant hier niet aan, dan heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

9) Gedragscode

 • De verkoper heeft zich onderworpen aan de voorwaarden voor deelname aan het eCommerce-initiatief “Fairness in Trade”, die op internet kunnen worden geraadpleegd op https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/. De verkoper heeft de voorwaarden voor deelname aan het eCommerce-initiatief “Fairness in Trade” aanvaard.
 • De Verkoper heeft zich onderworpen aan de “EHI Geprüfter Online-Shop” kwaliteitscriteria van het EHI Retail Institute GmbH, die op het internet kunnen worden bekeken op http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1De EU Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.